Turvallisuusasiakirja

Kirjoita tekstisi tähän...

Salon Uimareiden turvallisuusasiakirja

· Palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

Salon Uimarit ry. Salo. Metsäkonkolantie 125 25230 Angelniemi Y-tunnus: 0549843-4

· Turvallisuusasioista vastaavat;

Yleiset Puheenjohtaja Anu Heikkilä puh. puheenjohtaja@salonuimarit.fi 040 7793946

Valmennusryhmät Valmennuspäällikkö Wiljam Leinonen wiljam.leinonen@salonuimarit.fi 045 6993660

Kurssitoiminta Kurssivastaava Irene Paloposki kurssivastaava@salonuimarit.fi 045 1024443

Ryhmien vastuuhenkilö Ryhmän vastuuvalmentaja tai -ohjaaja

Läheltä piti -tilanteiden raportointi ja seuranta Wiljam Leinonen ja Irene Paloposki

· Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset;

Salon Uimareiden henkilökunta ja OTO-valmentajat ovat miettineet toiminnan vaaratilanteita ja niiden mahdollisia seurauksia. Vaaratilanteet ja niiden seuraukset sekä ennaltaehkäisyt löytyvät liitteestä 1 Vaaratilanteet-Ennakointi-Toimenpiteet

· Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;

Salon Uimareiden henkilökunta ja OTO-valmentajat ovat miettineet toiminnan vaaratilanteita ja niiden mahdollisia seurauksia. Vaaratilanteet ja niiden seuraukset sekä ennaltaehkäisyt löytyvät liitteestä 1 Vaaratilanteet-Ennakointi-Toimenpiteet

· ohjeet erilaisia 3 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten;

Salon Uimareiden henkilökunta ja OTO-valmentajat ovat miettineet toiminnan vaaratilanteita ja niiden mahdollisia seurauksia. Vaaratilanteet ja niiden seuraukset sekä ennaltaehkäisyt löytyvät liitteestä 1 Vaaratilanteet-Ennakointi-Toimenpiteet. Katso liite 2 Evakuointisuunnitelma, liite 3 Erityisohje Vesipelastus, liite 4 Erityisohje Lehmijärvi, liite 5. Erityisohje Salohalli, liite 6. Erityisohje Anistenkoulu Kavilankadun yksikkö ja liite 7. Toiminta hätätilanteessa / hälytysjärjestelmä

· Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä̈ perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset;

Salon Uimareiden ryhmien vastuuohjaajat ovat yli 18 vuotiaita. Ryhmän vastuuohjaaja on suorittanut pelastussuoritteet. Vastuuvalmentajilta vaaditaan vähintään Suomen Uimaliiton valmentaja 1 tutkinto tai vastaava. Vastuuohjaajilta vaaditaan vähintään käytynä Suomen Uimaliiton vesiralliohjaajakurssi. Valmentajat ja ohjaajat perehdytetään käytänteisiin ja turvallisuusasiakirjaan vuosittaisessa turvallisuuspalaverissa. Turvallisuuspalaverissa testataan pelastussuorite ja kerrataan ensiaputaitoja. Käydyt kurssit ja suoritteet löytyvät liitteestä 5 Turvallisuuspalaveri (Pelastussuorite, Turvallisuusasiakirjan täydennys ja perehtyminen, joka varmistetaan allekirjoituksella ja EA-kertaus). Turvallisuuspalaverin asialista liitteessä 8 turvallisuuspalaverin asialista.

· Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henkilönsuojaimet ja muu tarpeisto sekä niitä ja niiden huoltoa ja kunnossapitoa koskevat vaatimukset;

Salon Uimarit käyttävät tiloja, joista vastaa Salon Kaupunki. Salon Kaupungin turvallisuusasiakirjassa mainitaan yllä olevat kohdat. Kaupungin uimahallin turvallisuusasiakirja liite 9 (saatavana pyydettäessä, ei löydy netistä). Mikäli huomamme puutteita ilmoitamme Salon Kaupungille. Salon Uimareiden omat ensiapuvälineet ja hallissa käytössä olevat pelastusvälineet löytyvät liiteeestä 12. Luettelo ensiapuvarusteista ja pelastusvälineistä sekä niiden sijainti.

· Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset;

Salon Uimarit käyttävät tiloja, joista vastaa Salon Kaupunki. Salon Kaupungin turvallisuusasiakirjassa mainitaan yllä olevat kohdat. Kaupungin uimahallin turvallisuusasiakirja liite 9 (saatavana pyydettäessä, ei löydy netistä). Mikäli huomamme puutteita ilmoitamme Salon Kaupungille. Ulkotiloista katso liite 4 erillisohje Lehmijärvi.

· Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta ja muita vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset;

Salon Uimarit käyttävät tiloja, joista vastaa Salon Kaupunki. Salon Kaupungin turvallisuusasiakirjassa mainitaan yllä olevat kohdat. Kaupungin uimahallin turvallisuusasiakirja liite 9 (saatavana pyydettäessä, ei löydy netistä). Mikäli huomamme puutteita ilmoitamme Salon Kaupungille.

Kaupungin määrittelemä palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä on eri olosuhteissa:

Kellarikerroksessa: Kuntosalissa ja pukuhuoneissa 60 henkilöä

Muissa tiloissa 30 henkilöä

1-kerroksessa Pukuhuone-, pesuhuone- ja allastiloissa 310 henkilöä

kahviossa 20 henkilöä

katsomossa 85 henkilöä

2-kerroksessa Terapialiikuntasalissa ja pukuhuoneissa 60 henkilöä

Normaalissa uimahallin aukioloaikana saa hallissa olla enintään 565 henkilöä

Uimakilpailussa tai muussa yleisötilaisuudessa sovitaan tapauskohtaisesti.

Salon Uimareiden omat suurimmat mahdolliset ryhmäkoot:

Alkeisuimakoulu: 10 henkilöä

Jatkouimakoulu: 10 henkilöä

Tekniikkaryhmät: 15 henkilöä

Viikkoryhmät: 20 henkilöä

Aikuistenryhmät: 10 henkilöä

Asiakkailta pyydetään ilmoittautuessa esitietolomake, jossa tulee ilmoittaa kaikki mahdolliset sairaudet. Uinnin harrastamiseen ei ole esteitä paitsi vakava kloori allergia. Muut sairaudet ja erityisterveydentilat pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Esteistä harrastamiselle sovitaan erikseen. Tällä hetkellä seuralla on vain yksi koulutettu erityisuinninohjaaja, joten erittäin paljon erityistukea tarvitsevan asiakkaan kanssa täytyy erikseen sopia järjestelyistä. Seuran nettisivuilla lukee kurssitoiminnan lähtötasovaatimukset eri ryhmätasoille, joita tulee noudattaa.

Salon Uimareiden nettisivuilta löytyy seuran yhteiset käyttäytymissäännöt https://www.salonuimarit.fi/yhteiset-kayttaytymissaannot/ . Harjoituksissa käyttäydytään asiallisesti ja päihteiden (myös tupakka ja nuuska) vaikutukset alaisena esiintyminen on kielletty.

· Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet;

Salon Uimareiden valmentajat ja ohjaajat ottavat huomioon muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden. Tästä käydään keskustelua aina turvallisuuspalaverissa. Turvallisuuspalaverin asialista liite 8.


· Miten erilaiset onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä;

Salon Uimareiden valmentajat ja ohjaajat ilmoittavat palkallisille työntekijöille tapaturmavihkon pohjan mukaan mitä on tapahtunut ja palkalliset työntekijät kirjaavat tapaturmat ylös tapaturmavihkoon. Tapaturmavihko käydään vuosittain läpi turvallisuuspalaverissa. Katso liite 10 Tapaturmavihkon pohja.

· Menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi;

Salon Uimarit on sitoutunut ilmoittamaan uimahallille ja viranomaisille aina kun on soitettu 112 sekä isommista tapaturmista. Turvallisuusvastaava ilmoittaa ja täyttää dokumentit uimahallille, turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, poliisille ja työsuojelupiirille.

· Miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan palvelun tarjoamisessa mukana olevien tietoon;

Valmentajat ja ohjaajat perehtyvät turvallisuusasiakirjaan vuosittain turvallisuuskoulutuksessa ja kuittaavat saaneensa perehdytyksen. Valmentajat myös osallistuvat tässä tilaisuudessa turvallisuusasiakirjan tekemiseen ja päivittämiseen. Katso liite 11 Turvallisuusasiakirjan perehdytys.

14) Mitä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (613/2004) säädettyjä tietoja annetaan palveluun osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten nämä tiedot annetaan;

Salon Uimareiden kurssitoimintaan osallistuville lähtee aina kurssin aluksi infokirje, jossa kerrotaan kaikki tarpeellinen ohjeistus. Salon Uimareiden turvallisuus asiakirja löytyy netistä toimintakäsikirjan alta. Valmennusryhmille tietoa jaetaan säännöllisin väliajoin. Netistä löytyvästä toimintakäsikirjasta löytyy kattavasti ohjeita ja ohjeistuksia toimintaan liittyen. Erillisiä ohjeita annetaan aina erityistilanteissa tilanteissa. Salon Uimareiden viestintä kurssitoimintalaisille tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. Viikkoryhmille pääsääntöinen viestinä kanava on WhatsApp.

Turvallisuus asiakirja päivitetty 6.5.2020

Seuraava päivitys syksyllä 2020 Turvallisuuspalaverissa